nl-NL
Thuis
Downloads
Instellingen
zoek
Test ServerKB Computer Services
Leveringscondities
Deze leveringsvoorwaarden zijn bij KB Computer Services kosteloos af te halen.
Hieronder vind u de laatste versie van de leveringsvoorwaarden.
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE EENMANSZAAK
KB Computer Services
Gevestigd te Bergen Op Zoom
Ingeschreven in het Handelsregister van Breda
onder nummer 200-73436.
Punt
Omschrijving
1
ALGEMEEN
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en transacties, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij wij schriftelijk met diens voorwaarden hebben ingestemd.
1.2
Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
2
ACCEPTATIE VAN OPDRACHTEN EN WIJZE VAN UITVOERING
2.1
Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat wij binnen vijf werkdagen na ontvangst ervan het recht hebben om de opdracht alsnog terug te geven, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.2
Wij zijn gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met wensen van de opdrachtgever houden wij rekening, voor zover wij zulks verantwoord achten.
2.3
Wij zijn gerechtigd, de aan ons verstrekte opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
2.4
Wij verplichten ons en eventueel door ons voor de uitvoering van opdrachten ingezette derden tot geheimhouding ten opzichte van alle gegevens waarvan wij tijdens de uitvoering van het werk kennis nemen.
3
AANSPRAKELIJKHEID
3.1
De opdrachtgever is verplicht ons erop te wijzen dat een foutieve afhandeling van een opdracht gevaar voor personen en/of zaken kan opleveren. Indien de opdrachtgever een dergelijke mededeling achterwege laat, zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van een dergelijke - foutieve - afhandeling.
4
LEVERING
4.1
Levertijden geven wij zo nauwkeurig mogelijk, doch steeds vrijblijvend aan. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn met meer dan tien werkdagen heeft de opdrachtgever het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Wij zijn in dat geval niet gehouden tot enige schade-vergoeding.
4.2
Ingeval de opdrachtgever een opdracht na gunning om andere redenen dan overmacht intrekt, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van het op dat tijdstip reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
4.3
Mocht de opdrachtgever menen over tekortkomingen in het geleverde recht tot klagen te hebben, dan dient hij de klacht schriftelijk en binnen tien werkdagen na levering aan ons mede te delen. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
4.4
Ingeval wij een klacht als gegrond beoordelen, zullen wij - ter onze keuze - het geleverde verbeteren, of het vervangen, of een reductie op de prijs verlenen.
5
OVERMACHT
5.1
Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd. Met overmacht gelijk te stellen zijn ziekte, werkstaking, werkliedenuitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leveranciers.
5.2
Ingeval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtssituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, dan kan elke partij de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moeten staken, behouden wij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.
6
VERZENDING
6.1
Levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, per telefax, per telex, per koerier e.d.
6.2
Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment dat het medium de verzending heeft bevestigd. Een en ander dient door ons bijvoorbeeld door middel van een afdruk van de desbetreffende communicatiedialoog te worden gestaafd.
7
AUTEURSRECHTEN
7.1
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behouden wij het auteursrecht op door ons vervaardigde teksten en programmatuur.
8
BETALING
8.1
De betaling van rekeningen dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na faktuurdatum netto contant te geschieden. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen, bij overschrijding waarvan de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim is.
8.2
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke inkassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van de vordering te bedragen, echter met een minimum van € 40,-.
8.3
Ter verkrijging van een grotere zekerheid hebben wij het recht, in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties en dergelijke te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of tevens behouden wij ons het recht voor om tijdens de uitvoering van de opdracht deelfakturen te verzenden. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na ons schriftelijk verzoek een dergelijke zekerheid heeft gesteld, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. Ingeval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behouden wij het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.
8.4
Indien de opdrachtgever van oordeel is dat aan hem gefaktureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden om daartegen binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd te protesteren. Bij gebrek van een zodanig protest vervalt zijn recht om tegen de hoogte van het faktuurbedrag bezwaar te maken.
8.5
Het geleverde is onbetwistbaar eigendom van KB Computer Services totdat volledige betaling is geschied op de door ons aangegeven wijze. Het geleverde is daarom per onmiddellijk opeisbaar zodra niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het terugvorderen ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting en het geleverde zal daarom na volledige betaling aan de opdrachtgever worden teruggegeven. Alle kosten te maken voor het terugvorderen van het geleverde zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9
GESCHILLEN
9.1
Mocht ten minste een der partijen van mening zijn dat er sprake is van een geschil over een opdracht, dan worden de geschillen aan de bevoegde rechter te Bergen op Zoom voorgelegd.
10
GARANTIEBEPALINGEN
10.1
De garantietermijn bedraagt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, voor nieuwe goederen een jaar. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt na overleg van de faktuur en nadat het goed volledig is betaald, tenzij de betalingstermijn nog niet is overschreden.
10.2
Aanspraak op garantie kan worden gemaakt tot uiterlijk de eerste werkdag, volgend op de vervaldatum van de garantietermijn. De garantietermijn begint op de dag van afgifte/verzending van het goed.
10.3
Een defect goed dient op eigen kosten bij ons te worden afgeleverd en opgehaald.
10.4
Het recht op garantie wordt opgeschort zodra er niet aan de betalingsverplichting voor geleverde is voldaan, totdat volledige betaling is geschied (de aankoopsom PLUS alle incasso-kosten).
11
SLOTBEPALINGEN
11.1
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2
Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van onze overeenkomst(en) met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand.
11.3
Deze leveringsvoorwaarden zijn voor het eerst aangemaakt op 13 mei 1996 en voor het laatst aangepast op 21 september 2012. Deze voorwaarden zijn op het kantongerecht te Bergen op Zoom gedeponeerd op 10 juli 1997.

KB Computer Services
Bergen Op Zoom
 
KvK:  Breda  200-73436
BTW:  NL001176285B88
 
Rabo Bank
NL60 RABO 0106 1761 45
Verkoop - Telefoon
06 51 685 033
Verkoop - eMail
verkoop@kbcs.eu
Algemeen - eMail
info@kbcs.eu
Onze Openingstijden
Zondag
alleen telefonisch en via webwinkel
Maandag
alleen telefonisch en via webwinkel
Dinsdag
alleen telefonisch en via webwinkel
Woensdag
alleen telefonisch en via webwinkel
Donderdag
alleen telefonisch en via webwinkel
Vrijdag
alleen telefonisch en via webwinkel
Zaterdag
alleen telefonisch en via webwinkel